นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะและของเสียอันตราย การจัดเก็บและการเก็บรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง เทคโนโลยีในการแปรรูป การกำจัดขยะและสารตกค้าง การลดปริมาณของเสียอันตราย การลดที่แหล่งกำเนิดและนำกลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย
Skill Level: Beginner