คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รูปแบบของโลกาภิวัตน์ในสังคมสมัยใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจต่อภาวะโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการจ้างงาน และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept of globalization in economic, social and cultural aspects; forms of globalization in modern society; national economic development in globalized world;economics development impact of globalization on employment and access to government services and welfare.

Skill Level: Beginner