ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมวิทยา  วัฒนธรรม สังคมมนุษย์  การขัดเกลาทางสังคม  กลุ่มทางสังคม  สถาบันทางสังคม  การเสียระเบียบของสังคมและปัญหาสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ความไม่เสมอภาคทางสังคม  การจัดลำดับชั้นทางสังคม การเคลื่อนที่ทางสังคม ความไม่เสมอภาคทางเพศภาวะ พฤติกรรมร่วมและขบวนการสังคมพฤติกรรมร่วม และขบวนการสังคม

Skill Level: Beginner