คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คำจำกัดความและพัฒนาการ และการเชื่อมโยงระหว่างขบวนการสังคมและประชาสังคม แนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม แนวคิดและ การเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย ประชาสังคมกับการจัดการความขัดแย้ง แนวโน้มขบวนการสังคม และประชาสังคมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definitions, development, and linkages between social movement and civil society; concepts and analysis of civil society; concepts and the movement of Thai civil society; civil society and conflict management;trends of Thai social movement and civil society.

Skill Level: Beginner