การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ใช้บริการทุกวัย ทักษะที่จำเป็นในการประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารทางการพยาบาล การบันทึกข้อมูลสุขภาพ  และทักษะสำคัญในการประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่  การสัมภาษณ์ประวัติ การสังเกต  การตรวจร่างกายตามส่วนและระบบร่างกาย การประเมินทางด้านจิตสังคม จิตวิญญาณ การรวบรวม วิเคราะห์และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่างๆ   และการบันทึกผลการประเมินภาวะสุขภาพ

Skill Level: Beginner