คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชีวเคมีเบื้องต้น การหายใจและการสังเคราะห์แสง ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการจัดหาสารอาหาร การลำเลียง การแลกเปลี่ยนก๊าซ การควบคุมของเหลวในร่างกาย การควบคุมโดยฮอร์โมนและระบบประสาท พฤติกรรมหลักพันธกุศาสตร์เบื้องต้น การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต หลักการจำแนกสิ่งมีชีวิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Skill Level: Beginner