ความหมายและความสำคัญของการวิจัย หลักมูลปรัชญา แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความรู้  การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาสังคม และการเขียนรายงาน

Meaning and importance of research; fundamental philosophy; basic concepts in sciences and knowledge; qualitative research for social development and writing reports.

Skill Level: Beginner