การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศในประเทศอาเซียน การพัฒนาประชาคมอาเซียนในบริบทสังคมโลก

Economic, social and political development in ASEAN countries and their cooperation in economics; social and political development in a global context.

Skill Level: Beginner