เทคนิค ระเบียบวิธี รูปแบบ ของการศึกษาชุมชนและการวิเคราะห์ชุมชนทั้งในชุมชน ชนบทและชุมชนเมือง

Techniques, methods, patterns of community studies, and analysis in both rural and urban areas.

Skill Level: Beginner