ความหมายและความสำคัญของการศึกษาข้ามพรมแดน วิธีวิทยาการของการศึกษาพรมแดน ประเด็นในการศึกษาการข้ามพรมแดนในสถานการณ์ปัจจุบัน

Meaning and importance of cross border studies, its methodology and its current issues.

Skill Level: Beginner