การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม การสังเคราะห์รูปแบบวิถีโคจรความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาสุขภาพและปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ