ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ในผู้รับบริการทุกวัยที่เจ็บป่วยระดับน้อยถึงปานกลางโดยใช้กระบวนการพยาบาล และให้ความสำคัญที่การประเมินภาวะสุขภาพ และการบำบัดทางการพยาบาล

Holistic nursing practice in clients of all ages with mild to moderate illness using nursing process. The emphasis is on health assessment, and nursing therapeutics

Skill Level: Beginner