คำจำกัดความและความสำคัญของสารสนเทศทางสุขภาพ  การเข้าถึง ค้นหา และการใช้ข้อมูลทางสุขภาพ     การสื่อสารเชิงมนุษยสัมพันธ์และการสร้างสัมพันธภาพ  การติดต่อสื่อสารทางสุขภาพ  การทำงานเป็นทีม  ปัญหาการสื่อสารในงานการพยาบาลและการไกล่เกลี่ย  การสื่อสารในการสร้างเสริมสุขภาพ การตลาดเพื่อสังคม

Definition and importance of health information, access, search, and use of health information, interpersonal relationship and rapport-building, health communication, teamwork, problems related to communication in nursing and mediation, communication in health promotion, social marketing.

Skill Level: Beginner