ข้อมูลสถิติสำหรับการบริหาร กระบวนการดำเนินการทางสถิติ ข้อมูลสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การอธิบายข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ค่ากลางและการกระจายข้อมูล การแจกแจงปกติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การคิด การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารส่วนท้องถิ่น

Skill Level: Beginner