การศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ และนำเสนอบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางพยาธิวิทยาคลินิก ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการของนักศึกษาในกลุ่ม ซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ งานวิจัย และเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาในกลุ่มดำเนินการร่วมกัน

Skill Level: Beginner