การฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการเด็กและวัยรุ่น  ที่มีภาวะเจ็บป่วยระดับปานกลางถึงรุนแรง  รวมถึงเจ็บป่วยในระยะวิกฤติ  เฉียบพลัน  เรื้อรัง  โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการมีส่วนร่วมของครอบครัว

   Holistic nursing practice and health promotion for children and adolescents with    moderate to severe illness crisis, acute, and chronic illness using nursing  process and family participation.