การพยาบาลแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต  เรื้อรัง และการฟื้นฟูสภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย คือ  ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์และนรีเวชวิทยา ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก อุบัติเหตุและสาธารณภัย