ศาสตร์ทางการพยาบาล กระบวนทัศน์ทางการพยาบาล วิธีการรู้ทางการพยาบาลของคาร์เปอร์  การพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลของวอล์คเกอร์และเอแวนท์  ทฤษฎีทางการพยาบาล  แนวคิดและทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล  ปรากฏการณ์ทางการพยาบาล  ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางการพยาบาลทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติการพยาบาล  และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการพยาบาล  แนวคิดและทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการพยาบาล

 

Skill Level: Beginner