แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของสตรี และครอบครัวในระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด ระยะให้นมบุตร รวมถึงทารกแรกเกิด การฝึกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางการผดุงครรภ์ ระบบบริการสุขภาพ การจัดการการพยาบาลรายกรณี การจัดการแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
Concepts and theories related to advanced midwifery, health promotion and prevention of risks for women and their families at pre-pregnancy, pregnancy, labor, postpartum, breastfeeding period, including newborns, evidence-based practices, application of advanced technology and midwifery innovative, health care system, nursing case management, and continuous holistic approach.