ศึกษาถึงการพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย หลักการ เทคนิค และวิธีการพยาบาลต่างๆ ตลอดจนสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการมีชีวิตและการปัจจุบันพยาบาล