แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพเด็กและการเจ็บป่วยตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นที่เจ็บป่วยในระยะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง ผลกระทบจากการเจ็บป่วยต่อเด็กและครอบครัว การปรับตัวเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ให้การพยาบาลเด็กแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในเด็ก เน้นการใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางตลอดจนวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตที่เป็นปกติและครอบครัว