การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยที่วิกฤติและเรื้อรัง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการตอบสนองผู้ป่วยผู้ใหญ่รวมทั้งครอบครัวและชุมชนที่เป็นบริบทชีวิตของผู้ป่วยต่อภาวะสุขภาพ  ทั้งนี้