ฝึกการปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมที่สรางสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลลและครอบครัว