การตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ต่อการออกกำลังกาย ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อและประสาท  ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด  ระบบหายใจ  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเมแทบอลิซึม ภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย  การปรับตัวต่อการฝึกเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย  การประยุกต์สรีรวิทยาของการออกกำลังกายใช้เพื่อสุขภาพและการกีฬา

Physiological responses of various systems to exercise; neuromuscular system, cardiovascular system, respiratory system, endocrine system, immune system, including metabolism, oxidative stress, body temperature regulation, body adaptation to training, techniques and methods in exercise physiology, implications of exercise to health and sports.

Skill Level: Beginner