ศึกษารากฐานการแสดงพฤติกรรมของมนุษญ์ จากพัฒนาการของมนุษย์ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม วัฒนธรรม การรับรู้ และแรงจูงใจ การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญษ วุฒิภาวะและพัฒนาการตามวัย บุคลิกภาพ และการปรับตัวนับแต่การปฏิสนธิ สู่วัยชรา ทฤษฏีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ