ลักษณะพื้นฐานของการทำงาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การเรียนรู้จากระบบ e-Learning การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการขั้นแนะนำ  ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพในองค์กร ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น และ หลักพื้นฐานด้านความปลอดภัย

Basic description of work, qualification of desirable graduate, learning from e-learning system, introduction to application of computer for learning, introduction to economy and management, quality management system in organization, introduction to alternative energy technology and energy conservation, and principles of safety.

Skill Level: Beginner