เป็นวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนปฎิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในรายวิชาก็จะมีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน การเขียน resume การแต่งกาย และทักษะเฉพาะด้านของคณะวิทยาศาสตร์ 

Skill Level: Beginner