คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทและลักษณะเฉพาะของทรัพยากรสารสนเทศ แนวโน้มในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge of information resources, types and characteristics of information resources, trends of uses of information resources

Skill Level: Beginner