ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญของการปฐมพยาบาล ลักษณะของอุบัติเหตุที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน  ศึกษาเทคนิคการให้ความช่วยเหลือขั้นต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้เจ็บป่วยก่อนที่จะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล การฝึกปฏิบัติการตกแต่งบาดแผลและพันแผล การเข้าเฝือกชั่วคราว  การกระตุ้นหัวใจและการผายปอด การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการพยาบาลเบื้องต้นอื่นๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

Principles and significance of first aids, incidence and characteristics of accidents occurred in daily life, techniques in basic life supports for people who involve in accidents and those who get sick prior to hospital admission, practice of wound dressing and bandaging, temporary splints, basic cardio pulmonary resuscitation, patient transferring and other basic first aids including effectively applying first aids principles and care.