อบรมการค้นสารสนเทศด้านการแพทย์ การใช้ Apps ต่างๆ ผ่านมือถือ ให้กับ นศ.พ. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และพยาบาลกลุ่ม  Short course

Skill Level: Beginner