กฎของที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์และแนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ พลังงาน พฤติกรรมของความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิของสาร พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน เอนโทรปี กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และ วัฏจักรคาร์โนด กลจักรความร้อน และการเปลี่ยนแปลงพลังงาน


Skill Level: Beginner