แนวคิดทั่วไปและวิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาของสำนักพฤติกรรมศาสตร์ การบริหารการพัฒนาจากแนวปรากฏการณ์นิยมถึงหลังสมัยใหม่นิยม กระบวนการบริหารองค์การเพื่อการพัฒนา กระบวนการบริหารนโยบายที่เน้นโครงการพัฒนา การบริหารโครงการพัฒนาตามภาคส่วน เงื่อนไขและปัญหาของการบริหารการพัฒนา

Skill Level: Beginner