ชนิดของการบาดเจ็บจากการกีฬา โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่ออันเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ วิธีการป้องกันการบาดเจ็บในขณะฝึกและแข่งขัน การปฐมพยาบาล การประเมินการบาดเจ็บ การพันผ้า การยึดตรึง การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการบาดเจ็บ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Types of sports injury especially muscles, bones and joints. Mechanisms of injury, prevention for sports injury during training and competition, first aid on-site, vital sign assessment, taping and bandaging. Management and rehabilitation after sports injury. Field trip and corresponding laboratory included.

Skill Level: Beginner