ขอบข่าย หลักการและวิธีการทางกายภาพบำบัดที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพของนักกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

Basic knowledge, scope, principles and methods of physical therapy related to sport. Application of processes and procedures for preventing, curing, promoting and rehabilitating the athletes condition. Field trip and corresponding laboratory included.

Skill Level: Beginner