จรรยาบรรณในการทำงาน บทบาทของบัณฑิตกับการพัฒนาประเทศ ลักษณะงานและขอบเขตงานของอาชีพต่างๆ กฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ และการเตรียมพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพ


Code of conduct of work, role of graduate for country development, job description and scope of work, law and safety in work, innovation and modern communication technology, creation of online social network, continuing self-development, writing of curriculum vitae and application letter, preparation to be entrepreneur and preparation for application of professional  license.

Skill Level: Beginner