*942 472   วิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                           3(3-0-6)

                  International Business Research

               เงื่อนไขของรายวิชา : 942 131

บทบาทของการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดปัญหาและการวางแผนโครงการวิจัย การวิจัยขั้นต้น การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวัดและแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตราวัด การวัดทัศนคติและความคิดเห็น การออกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย

Role of international business research, research process, and ethical issues is business research, problem definition and research proposal exploratory research, survey research, experimentation, measurement and scaling concepts, questionnaires design, data collecting, data processing, writing the research report.


Skill Level: Beginner