**942 468  สหกิจศึกษาทางธุรกิจระหว่างประเทศ                                                   9(0-27-14)

                Cooperative Education in International Business

             เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรอย่างน้อย 126 หน่วยกิต

จัดทำโครงงานเพื่อศึกษาเชิงปฏิบัติการเต็มเวลา เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานเบื้องต้น ในสถาบันองค์กร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ และรายงานผลการปฏิบัติงาน หลังเสร็จสิ้นการศึกษาวิชานี้

Conducting and applying business projects to learn the basic functions of private firms, government, and government enterprises in order to gain more knowledge, skills, and understanding in international business administration. At the end of the course, students are expected to apply their knowledge to both public and private sectors, and report on their success.


Skill Level: Beginner