942 453  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ                                                                            3(3-0-6)

                  Economic Integration

             เงื่อนไขของรายวิชา :  942 331

ความหมายและความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ประเภทและลักษณะของกลุ่มเศรษฐกิจ เงื่อนไขและนโยบายที่จำเป็นสำหรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่อประเทศสมาชิกและประเทศนอกกลุ่มการรวมกลุ่มของกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญในปัจจุบัน โดยใช้กรณีศึกษาของกลุ่มประเทศ  อินโดจีน, AFTA, ASEAN, NAFTA, APEC, OPEC, EU

Definition and importance of economic integration, types and degree of economic   integration, conditions and policies for success of economic integration, economic integration theory, effects of economic integration for member and other countries, important economic integration such as indo-Chinese countries, AFTA, ASEAN, NAFTA, APEC, OPEC, EU.


Skill Level: Beginner