*942 451    ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                        3(3-0-6)

                  International Trade Theory and Policy

               เงื่อนไขของรายวิชา : 942 331

ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและหลักฐานเชิงประจักษ์ ทฤษฎีนโยบายการค้า การรวมตัวระหว่างภูมิภาคและการเคลื่อนย้ายปัจจัยระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการค้า การเจริญเติบโต และการพัฒนา

Study in theories of international trade, comparative advantage theory and empirical evidence. Theory of trade policy, regional integration and international factor movements. The relationship between the trade, growth and development


Skill Level: Beginner