*942 339   การค้าระหว่างประเทศ                                                                         3(3-0-6)

                  International Trade

              เงื่อนไขของรายวิชา :  942 331

แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ ระบบการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจข้ามชาติ การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการการผลิตและการส่งกำลังบำรุงระหว่างประเทศ การจัดการการเงินระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ

Concepts and theories of International trade, the environment impact on international trade, government control on International Business, economic integration and trade agreement, international business strategy, international investment, foreign exchange, financial system and international economy, multinational enterprise management, international marketing management, international manufacturing management and international logistic management, international financial management and international human resource management.


Skill Level: Beginner