*942 231  เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน                                                     3 (3-0-6)

                 Economy of Neighboring Countries

              เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

การพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการพัฒนาและกลไกของรัฐ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

Development of economic, political and social systems of neighboring countries, factors affecting the economic change of each country, development policy, Thai economic relations and its neighbor countries.


Skill Level: Beginner