*942 446   การบริหารกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ                                              3(3-0-6)

                  International Business Strategic Management

              เงื่อนไขของรายวิชา :  942 338

แนวคิดและความสำคัญของการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการวางแผนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ แนวคิดของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  การประสานกิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การบัญชีและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่กลยุทธ์ วิธีปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  

Concept and significance of international business strategic management, international business process, theories and practices of strategic management, internal and external environment, concept of strategic production, international marketing, marketing finance, accounting and human resource management international supply chain management, business management ethics in order to combine all business activities into strategic business policy in rapidly environmental change.


Skill Level: Beginner