*942 337   การบริหารการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ                                              3(3-0-6)

                  International Import and Export Management

              เงื่อนไขของรายวิชา :  942 131

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าสินค้า การส่งออกสินค้า สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก การประกันภัยการขนส่ง สิทธิประโยชน์ด้านภาษี พิธีการศุลกากร เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก กฎหมายศุลกากรที่ควรทราบ ความรู้ทักษะด้านการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM 2010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเล ประกอบด้วย ประเภทของเรือประจำทางและเรือประเภทเช่าเหมาลำ ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ ประเภทลักษณะหีบห่อ ประเภทของเอกสารด้านการค้าการขนส่งระหว่างประเทศ อาทิ ใบตราส่งสินค้า ใบแจ้งการจองเรือ ใบขนสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก  ประเภทการชำระเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งระบบการชำระเงินโดยวิธีการเปิดหนังสือเครดิต L/C (Litter of Credit)     ความรู้เบื้องต้นการขนส่งสินค้าทางอากาศ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทวีปต่างๆ ท่าเรือที่สำคัญทั่วโลก และภูมิภาคอาเซียน     วิธีการดำเนินธุรกิจของการค้าระหว่างประเทศ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งส่วนการนำเข้าและการส่งออก      การคำนวณพื้นที่ในการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์และคำนวณอัตราค่าระวาง  กฎหมายศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก , ของต้องห้ามต้องกำกัด การเสียภาษี  ภาษาอังกฤษในงานการบริหารจัดการการนำเข้าและส่งออก

General import and export practices, credit for importing and exporting, transporting insurance, taxation, customs regulations, other documents involving import and export, custom regulations, knowledge and skills in INCOTERM 2010. Introduction to sea transport business including types of Liner Shipping services and Tramp Shipping services, type of Container, type of Package and packaging, type of International transport document (Bill of landing, Booking Confirm, Import-Export Entry), type of international payment (Include ; Advance Payment, Open Account, Documentary Bill for Collection, Documentary Letter of Credit), principles and practices in air transportation, Trade of Area, and Important ports of the world and ASEAN Economic Community: AEC.  The international trade method and the process of import-export implementation. Optimize space calculation for loading cargos in container and calculation for freight rate. Custom regulations involving with import and export prohibit and restrict goods, English vocabulary in the work of import-export management.  


Skill Level: Beginner