*942 338   การบริหารกิจการพาณิชยนาวี       3(3-0-6)
           Shipping Management
           เงื่อนไขของรายวิชา :  942 131

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร จรรยาบรรณตัวแทนออกของและภาษาอังกฤษในงานออกของ  ฝึกหัดการคำนวณการเสียภาษี ความรู้พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์หลักเกณฑ์ในการตีความ ฝึกจำแนกพิกัด การกำหนดราคาศุลกากร การวางประกัน การอุทธรณ์การประเมิน การตรวจสอบหลังปล่อย  พิธีการศุลกากรระบบไร้เอกสาร (Paperless) ฝึกการกรอกใบขนสินค้า พิธีการศุลกากรทางอากาศยานไปรษณีย์ พิธีการสำหรับของเร่งด่วน   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA ฝึกการกรอกเอกสาร Certificate of Origin สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ชดเชยค่าภาษีอากร คืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Re-Export การคืนอากรทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบเสรี พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง (ใบสุทธินำกลับถ่ายลำผ่านแดนรับรองของไปก่อนปากระวาง ATA CARNET ส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ )

Introduction to Customs Department, customer broker morality, English vocabulary in the work of customer clearance, practices on taxation calculation, knowledge and skill harmonized code, key of interpretation, practice on separating Harmonized Code, determining the customs value, Revolving Guarantee System (RGS), the appeal of duty, inspection after release, paperless customs systems, practice on filling-out import-export entries forms, customs by air, mail, express consignment, law certificate of origin, the tax privileges under the FTA, practices on issuing certificate of origin, customs privileges, severance tax, re-export, general severance tax, bonded warehouse, free zone, EPZ and specification of customs.
Skill Level: Beginner