**942 336    ฝึกงานทางธุรกิจระหว่างประเทศ     3(0-9-5)
                 International Business Training
                 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
นักศึกษามีชั่วโมงปฏิบัติงานฝึกงานในสถานประกอบการเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ เพื่อให้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง มีความชำนาญในวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานจริงในอนาคตได้
Students work as internship in private organization, government enterprise or government sectors. The purpose is to gain experience and expertise from practical work training, applying knowledge and theories to work practice and preparing for future careers


Skill Level: Beginner