ทฤษฎี แนวคิดและพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กับสภาพแวดล้อม การบริหารกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการ บริหาร พฤติกรรมทางการบริหาร การบริหารงานภาครัฐแนว ใหม่ และความรับผิดชอบของรัฐประศาสนศาสตร์
Theories, concepts and development of public administration, administration and environment, administration and public policy, processes of administration, administrative behavior, new public management and responsibility of public administration

Skill Level: Beginner