จุดมุ่งหมายรายวิชา

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้กลวิธีการอ่าน scanning ในการอ่านเรื่องทั่วไป เช่น ตาราง โฆษณา กราฟ แผนภูมิ และเรื่องอื่นๆ ได้ และสามารถปรับกลวิธีนี้ไปใช้ในการอ่านเรื่องเฉพาะในสาขาวิชาของตนเองได้

(Learner can scan general texts such as tables, advertisements, graphs, charts, etc., and texts in his or her field of study.)

2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้กลวิธีการอ่าน previewing and predicting โดยการคาดเดาเรื่องที่อ่าน ได้ อย่างถูกต้องทั้งในการอ่านในระดับย่อหน้า เรื่องยาวๆทั้งในบริบททั่วไป

(Learner can preview and predict paragraphs and longer general texts.)

3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้กลวิธีการเดาความหมายของคาศัพท์ จากบริบท โครงสร้างทางไวยากรณ์และส่วนประกอบของคา รวมถึงการใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของการอ่านทั้งการอ่านทั่วไปและการอ่านในเชิงวิชาการ

(Learner can guess meaning of unfamiliar words using context grammatical information and word parts. Learner can use the dictionary effectively for reading general and academic texts.)

4. ผู้เรียนสามารถใช้ inference ในการอ่านได้

(Learner can make inferences from texts.)

5. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านเพื่อหา หัวข้อ ใจความสาคัญ รายละเอียดปลีกย่อยของใจความสาคัญนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนาไปใช้ในการอ่านเรื่องทั่วไป เรื่องในเชิงวิชาการได้

(Learner can determine the topic, main idea, and important details in general and academic texts.)

6. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และใช้กลวิธีการอ่านแบบ note- taking อันประกอบไป ด้วย underlining, annotating,outlining, mapping ในการอ่านเรื่องทั่วไป และเรื่องในเชิงวิชาการได้

(Learner can apply note-taking strategies including underlining, annotating, outlining, and mapping in general and academic texts.)

Skill Level: Beginner