นิยามและลักษณะของบุคคลออทิสติก การปฏิบัติโดยทั่วไปต่อบุคลออทิสติกและสาเหตุ พฤติกรรมและลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคลออทิสติก   การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาต่างๆและให้ความช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น ความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคคลออทิสติก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้เพื่อการปรับสู่วัยผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม

Definitions and characteristics, prevalence, causes, psychological and behavioral characteristics of persons with  autism, educational considerations, early intervention, factors related to successful transition, collaboration and co-teaching for persons with autism.


Skill Level: Beginner