ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การเลือก การผลิต การใช้สื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล รวมทั้งการนำประมวลรายวิชามาจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้

           Teaching and Learning Theories, Learning style and Development of Teaching and learning model, appropriate for the learners’ age, design and apply learning management, integrated content within strands, inclusive integrated learning, student centered learning management, learning techniques and methodology in selecting, producing, using and developing learning innovation for enhancing learning and discriminating learner’s learning from evaluation, including creating learning plan each semester and all semester along with learning evaluation by course syllabus

Skill Level: Beginner