เทคโนโลยีการหมัก การตรึงเซลล์และเอนไซม์ สารต้านออกซิไดส์และความแก่ การเพาะเลี้ยงเซลล์พืชและการแปลง การประยุกต์ใช้เมแทบอลิซึมพืช เทอร์โมไดนามิกส์ระดับเซลล์ พัฒนาการของเซลล์ วัฏจักรเซลล์ และการตายของเซลล์ การออกแบบยาโดย
ชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้าง ยีนบำบัดมะเร็ง จริยธรรมในงานวิจัยและการคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

Fermentation technology, cell and enzyme immobilization, antioxidant and aging, plant cell culture and transformation, application in plant metabolism, cellular thermodynamics, cell differentiation cell cycle and cell death, structural bioinformatics in drug design, cancer gene therapy, research ethics and protection of intellectual property rights.


Skill Level: Beginner